obróć telefon, aby przeglądać naszą stronę

Polityka prywatności

O Tap.Talent

Tap.Talent Gracjan Góźdź zarejestrowane w rejestrze gospodarczym Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 7631878017 i numerze REGON 369405343, działającej pod adresem ulica Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław jest procesorem danych, zbieranych i wykorzystywanych w realizacji usługi rekrutacyjnej i usług promocji marki klientów Tap.Talent.

Przetwarzanie informacji

Dla potrzeb wszystkich działań prowadzonych w Tap.Talent, tj. procesów rekrutacyjnych, konsultingu, employer brandingu, wystawiania umów i faktur przetwarzane informacje to: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer kontaktowy, firma reprezentowanego podmiotu; NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego i pozostałe umieszczone przez Ciebie informacje w CV, liście motywacyjnym lub formularzu dostępnym na naszej stronie internetowej.

Twoje informacje pozyskaliśmy przez:

 • proces rekrutacyjny, w którym wziąłeś udział
 • uzupełnienie formularza dostępnego na naszej stronie internetowej
 • wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą e-mailową
 • zebrane informacje dostępne na portalach społecznościowych, np. LinkedIn.

Nie wykorzystujemy Twoich informacji dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody. Dodatkowo w ramach procesów rekrutacyjnych możemy zbierać takie informacje, jak:

 • oczekiwania finansowe
 • oczekiwana forma zatrudnienia
 • dostępność do pracy
 • lokalizacja
 • wykształcenie
 • doświadczenie zawodowe
 • odbyte szkolenia
 • uzyskane certyfikaty
 • znajomość języków obcych
 • inne umiejętności oraz dodatkowe osiągnięcia.

Dane te będą dostarczone do nas w formie CV. Podanie powyższych informacji jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku chęci uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym oraz obsługi i realizacji zadań związanych z tym procesem. Poprzez dostarczenie takich informacji (włącznie z bardzo osobistymi danymi personalnymi) kandydat daje tym samym przyzwolenie na ich wykorzystanie na drodze do usprawnienia procesu rekrutacji, również na jego korzyść i w odniesieniu do warunków polityki prywatności oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.

Przechowywanie danych i ich usunięcie

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane i wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji, regulaminów i polityk wydanych na podstawie przepisów przez Tap.Talent, w tym dane przetwarzane:

 • w związku z zawarciem umowy – przez czas niezbędny do prowadzenia negocjacji i rekrutacji, a w przypadku zawarcia umowy – rok po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 • w związku z prowadzeniem postępowań sądowych — do upływu przedawnienia roszczeń objętych orzeczeniem;
 • za zgodą — przez okres wskazany w oświadczeniu o zgodzie, przy czym nie dłużej niż do odwołania zgody.

Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Postanowienia końcowe

Tap.Talent Gracjan Góźdź nie przekazuje informacji swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.

Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Tap.Talent prowadzących do jej poprawnego działania, w szczególności usług związanych z rekrutacją, konsultingiem, employer brandingiem, wystawianiem umów i faktur, przesyłania nowych ofert pracy, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Napisz do nas

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco ze światem rekrutacji.

Podając swój adres e-mail akceptujesz naszą politykę RODO oraz sposób przetwarzania danych osobowych.